anydesk许可密钥 2018

通过 | 十二月 7, 2017

anydesk许可密钥

anydesk许可证密钥软件系世界上最快嘅最可靠嘅远程案头应用程式嘅用户. 用户可以访问所有程式, 文件, 与及嚟自任何地方嘅文件, 唔必将资料授权畀云服务. 所有你要做嘅开始下载anydesk许可证密钥嘅MAC & PC机与发射1.1mb程式文件. 冇安装或者 (网络—) 设定要求. anydesk系咁巴闭远程案头应用程式,使用个新嘅视频作译码功能,并为用户。, 佢系通用嘅, 安全同轻量级唔会烦用户PC嘅工作。. 软件许可证密钥加密使用tls1.2 anydesk, 同链接两端加密验证.

AnyDesk Mac系好轻量级嘅软件都唔系需要好大嘅空间,压缩成个1MB嘅文件, 冇安装或者管理权限嘅要求. 对anydesk UI简单、易于擸一眼,anydesk许可证密钥嘅用户可以喺任何地方使用佢哋嘅个人电脑. 个性化嘅anydesk ID系案头嘅关键, 所有应用程式, 文件, 同相. 最重要嘅系, 用户嘅资料停留喺硬碟上,而其他地方就唔存在。.

anydesk 3.6.3 裂纹加预设许可证密钥便携式模式运行, 但系用户可以喺需要嘅远程链接中好似个常规程式噉安装佢。, 几个设置好易喺菜牌bar.anydesk可改变创造尽可能好嘅视频质量嘅关系, 速度, 定系两者之间嘅戥头. 此外,, 设置都可以自定义,如显示远程光标。, 传送声, 关闭剪贴板同步, 停用控制 只为视角, 阻止都其他用户嘅输入, 并以截图。文件都可以转移与anydesk复制到剪贴板,然后粘贴到远程电脑.
anydesk运行Linux, MacOS, 窗 10, 窗 8, 窗 7, 同Windows XP用系统.

anydesk许可密钥 2017 裂纹特征

 • 简单易用嘅友好嘅用家介面.
 • 链接快捷方法可以储存到案头上嚟赶访问。
 • 喺一个会话, 控制项可以交换双方.
 • 键盘嘅快捷方法可以发送到远程电脑。, 就连Ctrl -德尔-德尔.
 • 喺请求链接到另一部电脑嘅时候,Windows中嘅用户账户暎像将显示为佢哋嘅标志。.
 • 过去一系列嘅链接提出咗沿anydesk底畀老人开口链接易.
 • 有关远程电脑嘅信息可以喺“系统信息”选项卡中检视。.
 • 剪贴板内容可以同步喺主机同客户端电脑.
 • 干净整洁嘅介面同有便携式嘅选择.
 • 细嘅下载大小 (就喺 1 MB) 并支持文件传输.
 • 可以运行喺全屏模式,包文本倾计功能.
 • 支持发送键盘快捷键.

点破解anydesk溢价 3.6.3?

 • 下载anydesk开裂 2017 许可证密钥
 • 安装anydesk唔好打开佢.
 • 将许可证文件复制到安装目录.
 • 享受佢,但系如果佢试过问唔更新.

下载anydesk许可密钥 2018

作者: 艾米丽肯兹

总嘅思想家, 作家, 旅行专家. 资料总管. 网络专家. 嘢食机. 酒精粉丝. 真激气卑微嘅互联网开阔者.

留低回复